Choď na obsah Choď na menu
 


  ORGÁNY ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE OZ KOVO KIA

Orgánmi základnej organizácie sú:

a)   konferencia

b)   výbor základnej organizácie

c)    revízna komisia

 

KONFERENCIA

 

1.   Najvyšším orgánom základnej organizácie je konferencia. Rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa členov odborového zväzu združených v ZO. Prerokúva a schvaľuje najmä:

a)   správu o činnosti základnej organizácie, výboru základnej organizácie a o plnení uznesení za predchádzajúce obdobie,

b)   zásady organizácie a činnosti základnej organizácie, resp. jej štatút,

c)    volebný poriadok základnej organizácie,

d)   zásady hospodárenia základnej organizácie,

e)   rozpočet a výsledky hospodárenia základnej organizácie,

f)     správu o činnosti revíznej komisie,

g)   program a úlohy základnej organizácie na ďalšie obdobie.

2.   Konferenciu zvoláva výbor základnej organizácie. Konferencia sa koná najmenej raz ročne. Výbor zvolá konferenciu aj v prípade, ak o to požiada revízna komisia alebo najmenej tretina členov odborového zväzu evidovaných v základnej organizácii.

3.   Delegátmi konferencie s hlasom rozhodujúcim sú:

a)   členovia výboru základnej organizácie,

b)   delegáti volení v jednotlivých odborových úsekoch kľúčom – jeden delegát na každých desať (i začatých) členov.

 

VÝBOR ZÁKLADNEJ ORGANIZÁCIE

 

1.   Výbor základnej organizácie je štatutárnym orgánom základnej organizácie. Riadi činnosť a realizuje odborovú politiku v základnej  organizácii medzi konferenciami. Je príslušným odborovým orgánom oprávneným konať v mene základnej organizácie vo vzťahu k zamestnávateľovi, štátnym, verejnoprávnym, samosprávnym orgánom a iným organizáciám.

2.   V mene výboru základnej organizácie je oprávnený konať predseda výboru základnej organizácie alebo iný poverený člen tohto orgánu.

3.   Výbor základnej organizácie zvoláva predseda VZO pravidelne raz za dva  týždne a ďalej v prípade potreby.

4.   Výbor základnej organizácie má spravidla jedenásť členov. VZO. V čase neprítomnosti zastupuje predsedu VZO podpredseda prípadne iný poverený člen VZO.

 

REVÍZNA KOMISIA

 

1.   Revízna komisia je dozorným a revíznym orgánom základnej organizácie. Revízna komisia má 3 členov, ktorí sú volení celou členskou základňou.

2.   V mene revíznej komisie vystupuje predseda alebo poverený člen revíznej komisie.

3.   Revízna komisia vykonáva svoju činnosť podľa vlastného plánu kontrolnej činnosti. Môže konať aj na podnet člena odborového zväzu, orgánov odborového zväzu a základnej organizácie.

4.   Revízna komisia najmä:

a)   kontroluje dodržiavanie stanov, plnenie uznesení orgánov odborového zväzu, základnej  organizácie a dodržiavanie vnútro zväzových predpisov v oblasti hospodárenia,

b)   kontroluje hospodárenie s majetkom,

c)    kontroluje dodržiavanie schváleného rozpočtu a účtovníctva,

d)   upozorňuje príslušné orgány základnej organizácie a odborový zväz na zistené nedostatky, dáva návrhy na ich odstránenie, predkladá písomné návrhy na zlepšenie hospodárenia,

e)   vyjadruje sa k zániku základnej organizácie.

5.   Zasadanie revíznej komisie zvoláva predseda revíznej komisie najmenej dvakrát ročne.

6.   Predseda revíznej komisie alebo poverený člen revíznej komisie má právo zúčastniť sa na rokovaní orgánov základnej organizácie.

7.   Členovia revíznej komisie nesmú po dobu výkonu svojej funkcie byť členom výboru základnej organizácie.